Apie KVP » KVP procedūra
 

 

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo (KVP) etapai:

  • Informavimas. Kandidatas supažindinamas su pagrindiniais vertinimo procedūros elementais: vertinimo principais, sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, atskirų kompetencijų pripažinimu, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Kandidatas apsisprendžia dalyvauti KVP procedūroje.
  • Konsultavimas ir pasirengimas. Konsultantas padeda kandidatui pasiruošti vertinimui. Kandidatui detaliai nusakoma KVP procedūra, patariama, kaip elgtis šios procedūros metu, paaiškinama, kaip parengti kandidato kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką). Kandidatui prašant, konsultantas padeda parengti kompetencijų įrodymų rinkinį, arba kandidatas vertinimui pasirengia savarankiškai. 
  • Vertinimas. Vertinimo procesą vykdo vertintojų komisija. Komisija analizuoja kandidato mokymosi pasiekimų įrodymus, pateiktus kompetencijų įrodymų aplanke, ir patikrina, ar įrodymai atitinka studijų rezultatus, nurodytus studijų programoje. Tuomet parengia galimų vertinti ir pripažinti kompetencijų sąrašą, nusprendžia, kokiais metodais bus vertinamos kandidato kompetencijos ir apie tai informuoja kandidatą. Paskirtą datą vykdo kandidato kompetencijų vertinimą (pokalbio, testo ar kito metodo pagalba).   
  • Pripažinimas. Vertintojų komisija nustato, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo kompetencijas ir kurie studijų dalykai (moduliai) yra įskaitomi. Gali būti įskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties. Kandidatui išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas apie įskaitytus dalykus (modulius), patvirtinantis įgytas kompetencijas akademiniais kreditais. Taip pat pateikiama individualaus studijų plano rekomendacija (jei kandidatas nuspręstų studijuoti ir siekti bakalauro diplomo).